Prekių kategorijos

Pagrindinis

banner

1. Bendrosios nuostatos
2. Asmens duomenų apsauga
3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
4. Prekių užsakymas
5. Prekių pristatymas ir įteikimas
6. Prekių garantija
7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
8. Baigiamosios nuostatos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „ART INN“ (toliau - Pardavėjas) priklausančioje internetinėje parduotuvėje www.artinn.lt (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
1.2. Laikoma, kad asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtina šias Taisyklės paspausdamas nuorodą „Aš sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoju jų laikytis", yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
1.3. Užsiregistravęs Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų. Jeigu Klientas nesinaudoja Parduotuvėje sukurta paskyra 5 metus ar ilgiau, Pardavėjas panaikina Kliento registraciją ir paskyrą.
1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Registruodamasis „www.artinn.lt“ internetinėje parduotuvėje, Klientas privalo Parduotuvės vartotojo registracijos formoje užpildyti žvaigždute pažymėtas skiltis. Šių skilčių neužpildžius, asmuo negali naudotis Parduotuve. Klientas privalo pateikti teisingą informaciją ir atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pasikeitus registracijos formoje pateiktai informacijai (vardui, pavardei, elektroninio pašto adresui), Klientas privalo nedelsdamas duomenis atnaujinti.
2.2. Pardavėjas, patvirtindamas Kliento registraciją, nurodytu el. pašto adresu išsiunčia Klientui registraciją patvirtinantį elektroninį laišką.
2.3. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, užsakymo formoje nurodyta prekių pristatymo vieta ir laikas) naudojami tik identifikuoti Klientą ir jam pristatyti užsakytas prekes. Šie asmens duomenys tvarkomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkto pagrindu (vykdant su Klientu sudarytą sutartį).
2.4. Jeigu Klientas, pildydamas Parduotuvės vartotojo registracijos formą, pažymi skiltį „Prenumeruoti naujienlaiškį“, Kliento nurodytu el. pašto adresu siunčiamas Pardavėjo naujienlaiškis su informacija apie Pardavėjo siūlomas prekes ir nuolaidas. Klientas gali bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, apie atsisakymą informuodamas Pardavėją el. paštu uzsakymai@artinn.lt arba paspausdamas prenumeratos atsisakymui skirtą nuorodą gautame naujienlaiškyje. Kliento elektroninio pašto adresas, kuriuo siunčiamas Pardavėjo naujienlaiškis, tvarkomas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkto pagrindu (remiantis Kliento sutikimu).
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su Kliento prekių užsakymais susijusios informacijos jokioms trečiosioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo, pristatymo ar kitas su Kliento užsakymo vykdymu susijusias paslaugas. Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims, kai to reikalauja teisės aktai, kompetentingos valstybės ar savivaldybės institucijos, taip pat rašytiniu Kliento sutikimu ar nurodymu.
2.6. Informacija, susijusi su Kliento pateiktais užsakymais ir jų vykdymu, saugoma dešimt metų po paskutinės užsakymo vykdymo operacijos. Kliento el. pašto adreso duomenys tikslu pateikti Pardavėjo naujienlaiškį tvarkomi, kol Klientas nėra atšaukęs naujienlaiškio prenumeratos.
2.7. Klientas gali susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti, kad Pardavėjas asmens duomenis ištaisytų arba ištrintų, apribotų asmens duomenų tvarkymą, taip pat turi teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Prašydamas įgyvendinti šias teises, Klientas privalo patvirtinti savo asmens tapatybę. Kliento prašymas dėl teisių įgyvendinimo išnagrinėjamas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.
2.8. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą. Klientas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidžia jo teisę į asmens duomenų apsaugą, turi teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos galima rasti Inspekcijos interneto svetainėje www.ada.lt).
2.9. Klientas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiajai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą, visa su tuo susijusi rizika ir atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo prie Parduotuvės duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento paskyrą. Dėl pakartotinio Kliento paskyros aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

3.1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM.
3.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
3.3. Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti šiais būdais:
3.3.1. Per mokėjimo sistemą Paysera užsakymo metu.
3.3.2. Bankiniu pavedimu, susisiekus su Pardavėju el. paštu uzsakymai@artinn.lt ir gavus išankstinio apmokėjimo sąskaitą-faktūrą.
3.4. Pateikdamas užsakymą Klientas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu laikoma Pardavėjui užsakymo priėmimo patvirtinimas.

4. Prekių užsakymas

4.1. Klientas pasirinkęs jam patikusią Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus "Patvirtinti užsakymą").
4.2. Klientui patvirtinus Prekių krepšelį užsakymas formuojamas automatiniu būdu. Automatiniu būdu patalpinami Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikė registracijos metu, Prekės identifikavimo kodas ir kaina. Trūkstamus duomenis į užsakymą įrašo Klientas.
4.3. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
4.4. Patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo patikrinti, ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas privalo duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
4.5. Klientas įsipareigoja užsakymo formoje pažymėti, kokiu būdu bus vykdomas Prekės apmokėjimas ir pristatymas.
4.6. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti:
4.6.1. Klientui apmokėjus užsakymą;
4.7. Klientas pildydamas užsakymą nurodo Prekės individualias savybes (spalva, dydis, t.t.), kiekį, Prekes priimsiantį asmenį (kai Prekes priima ne pats Klientas) ir kitus duomenis, reikalingus prekės pristatymui.
4.8. Kai Klientas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. Nurodant kitą Prekių gavėją už Prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu mokėjimu.
4.9. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui tik nuo to momento, kada Pardavėjas jį gauna.
4.10. Pardavėjas priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.
4.11. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina ir pradeda ruošti per 1-4 darbo dienas.

5. Prekių pristatymas ir įteikimas

5.1. Klientui apmokėjus užsakymą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui per 2-6 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo, jeigu nesusitarta kitaip.
5.2. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - kurjerių tarnybą „UAB Venipak“; „UAB Omniva LT“, AB Lietuvos Paštas. Prieš pristatydami prekę, kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
5.3. Jeigu Klientas negali prekių atsiimti pats, jis nurodo kitą asmenį. Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.4. Tais atvejais kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.
5.5. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.
5.6. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.
5.7. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Prekių gavimo.
5.8. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.
5.9. Sąskaita faktūra klientui įteikiama kartu su prekėmis ir/arba (klientui pageidaujant) atsiunčiama elektroniniu paštu.
5.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.

6. Prekių garantija

6.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos Prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių dėl Kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių.
6.3. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

7.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į LR civilinio kodekso 6.2281-6.22816 straipsnių nuostatas.
7.2. Klientas turi teisę:
7.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;
7.3. Klientas įsipareigoja:
7.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;
7.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims;
7.3.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;
7.3.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už su Pardavėju už nupirktas Prekes;
7.3.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;
7.4. Pardavėjas turi teisę:
7.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;
7.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
7.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;
7.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.4.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas neapmoka užsakymo pasirinktu būdu;
7.5. Pardavėjas įsipareigoja:
7.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
7.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;
7.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
7.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, kompleksiškos prekės;
7.5.5. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;
7.5.6. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;
7.5.7. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;
7.5.8. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.
7.6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiesiems asmenims.
7.7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.
7.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
7.9. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
8.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.
8.4. Jeigu Klientas nesutinka su šiomis Taisyklėmis, jis negali naudotis „www.artinn.lt“ internetinės parduotuvės paslaugomis.